Per què?

A les escoles sovint ens trobem amb un percentatge important dels alumnes que no troben importants els continguts que se’ls ensenya, i per a ells l’aprenentatge no és significatiu. Aquest fet és una limitació que els impedeix transferir el que estan aprenent a qualsevol situació de vida quotidiana.

En el cas de les matemàtiques aquest problema és encara més evident i això, sumat a l’abstracció que implica, provoca que un gruix important dels alumnes no entengui el que fa i tampoc el perquè. Memoritzar els procediments i estratègies seguides a classe acostuma a ser la manera com els alumnes afronten la matèria, sense garantir així, la seva integració. En conseqüència, no ho poden adaptar als petits canvis que hi puguin haver en el plantejament i encara menys aplicar-los a altres situacions o contextos.

El nostre projecte té l’objectiu de desenvolupar el pensament metacognitiu. Independentment de la seva edat, els alumnes aconsegueixen verbalitzar les estratègies seguides i els procediments utilitzats. En el moment que expliquen el que han fet, estan compartint amb els seus companys els seus pensaments, promovent l’aprenentatge entre iguals, l’escolta activa i la consegüent millora en la competència lingüística.

Quan l’alumne sap explicar el que ha fet ens indica que ha estructurat el seu pensament, el té integrat i per tant, el pot transferir a qualsevol altre escenari o àmbit.